Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode chlpacik.sk. Ich účelom je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Kontaktné údaje predávajúceho:
Ing. Andrea Pospíšilová, PhD.
Partizánska 89/36 
962 12, Detva
Slovenská republika 
IČO: 50 790 251
DIČ: 1082174555
e-mail: info@chlpacik.sk
telefón: +421 907 837 886

Adresa prevádzky (tiež adresa pre vrátenie/reklamáciu tovaru):
Partizánska 89/36
962 12, Detva
Slovenská republika 

Bankové spojenie: 

mBank

IBAN: SK20 8360 5207 0042 0640 8982

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71 
fax č. 048/4124 693

2. Registrácia

Potvrdením registrácie súhlasíte so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu chlpacik.sk. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@chlpacik.sk, alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR, odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v určenej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v jeho internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby a pečiatkou, ak je tá dostupná.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Odoslaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci samotným uskutočnením objednávky dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy. Právo predávajúceho na stornovanie objednávky je popísané v bode 3. týchto všeobecných obchodných podmienok.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. O prijatí objednávky bude kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom.

6. Storno objednávky

Ak kupujúci vykoná storno objednávky pred expedíciou tovaru, považuje sa táto objednávka za zrušenú. Storno môže kupujúci poslať e-mailom, prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť meno, e-mail a číslo objednávky.

V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po kupujúcom požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru.

7. Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie.

Objednaný tovar je dodávaný na adresu uvedenú a potvrdenú v objednávacom formulári.

Tovar, ktorý je skladom, odosiela predávajúci prepravnou spoločnosťou SPS alebo Packetou najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni objednania.

V prípade, ak tovar nie je skladom, je jeho časová dostupnosť uvedená v jeho popise na stránke. Počet uvedených dní znamená, počet pracovných dní, za ktoré, je predávajúci schopný daný tovar naskladniť. Ten potom posiela kupujúcemu zväčša ešte v ten istý deň, najneskôr však v deň nasledujúci po naskladnení. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu dodacej doby uvedenej pri produkte.

Pri platbe tovaru bankovým prevodom je tovar odoslaný až po pripísaní platby na účet predávajúceho.

Kupujúci preberá zodpovednosť za tovar pri jeho prevzatí. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru načas alebo vôbec vinou prepravcu alebo iných tretích strán. V takom prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.

8. Spôsoby úhrady

V našom obchode chlpacik.sk môžete za objednaný tovar zaplatiť:

Bankovým prevodom - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme predfaktúru, s uvedeným číslom účtu a variabilným symbolom. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v mBank. Po prijatí platby Vám tovar odošleme okamžite ako bude dostupný. O termíne, kedy zásielka dorazí Vás budeme informovať písomne alebo telefonicky. Prosíme, berte na vedomie, že prevod peňazí môže trvať 2-4 dni. V prípade, že predfaktúra nebude uhradená do 7 dní od jej vystavenia, má predávajúci právo objednávku zrušiť.

Dobierkou - za tovar zaplatíte pri prevzatí tovaru kuriérovi. Za platbu na dobierku účtujeme poplatok 1 €.

Platbou v hotovosti – v prípade, že si Vašu objednávku vyzdvihnete osobne na odbernom mieste (Partizánska 36, Detva), zaplatíte za tovar v hotovosti.

9. Druhy dopravy verejnými prepravcami

Osobný odber

Prevzatie tovaru pri osobnom odbere je možné až po telefonickej alebo e-mailovej výzve obchodu chlpacik.sk na adrese Partizánska 36, Detva. Tovar je možné vyzdvihnúť do 7 kalendárnych dní, po uplynutí tejto lehoty bude objednávka a rezervácia stornovaná. Objednávky je možné vyzdvihovať počas pracovných dní aj víkendov, vo vopred dohodnutom čase.

Doprava verejnými prepravcami

Cena za doručenie objednávky na miesto určené kupujúcim za jednotlivé spôsoby dopravy je závislá od zvoleného spôsobu dopravy, spôsobu platby za zásielku a hmotnosti zásielky. Aktuálne dopravné sa vypočítava on-line pri zadávaní objednávky v závislosti na vyššie uvedených parametroch. Cenník dopravy je uvedený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kuriér

Spolupracujeme s prepravnou spoločnosťou SPS. Štandardná doba dodania zásielky je nasledujúci pracovný deň po dni podania. Ojedinele sa však môže táto doba predĺžiť aj na viac dní. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy. Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke. V prípade, ak Vás kuriér nezastihne na dodacej adrese, bude Vás kontaktovať a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe.

V prípade viditeľného poškodenia balíka alebo balenia si prosím skontrolujte jeho obsah ešte za prítomnosti prepravcu a v prípade poškodenia tovaru si uplatnite reklamáciu zásielky priamo u prepravcu. Vodič doručovateľ zaznamená výsledok kontroly a spoločne s príjemcom pripraví správu. Ak prijmete balík, ktorý sa zdá byť nepoškodený a po otvorení zistíte, že je poškodený jeho obsah, sťažovať by ste sa mali u odosielateľa. Bližšie informácie ako reklamovať poškodený tovar nájdete v reklamačnom poriadku.

 

Packeta

Riadi sa platnými podmienkami spoločnosti Packeta – štandardná doba dodania zásielky sú jeden až dva pracovné dni po dni podania. Ojedinele sa však môže táto doba predĺžiť aj na viac dní. Balíky posielané Packetou je potrebné vyzdvihnúť na zvolenom výdajnom mieste a to najneskôr do termínu, ktorý Vám bude zaslaný prostredníctvom SMS alebo e-mailom.

Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy. Packetou je možné posielať len zásielky do max. 10 kg.

10. Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

11. Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy

V prípade, že je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, že kupujúci chce uplatniť právo odstúpenia od zmluvy je potrebné aby písomne (e-mailom alebo poštou) poslal predávajúcemu odstúpenie od zmluvy. Toto odstúpenie musí byť doručené predávajúcemu najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty! Podrobný popis ako postupovať v prípade odstúpenia od zmluvy je uvedený v reklamačnom poriadku.

12. Reklamácia tovaru

Podrobný popis ako postupovať v prípade reklamácie tovaru je uvedený v reklamačnom poriadku.

13. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu www.chlpacik.sk. Platne uzavretá zmluva sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá.

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérskej službe za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Niektoré obrázky produktov môžu byť len ilustračné a nemusia sa úplne zhodovať so skutočnosťou.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš Chlpacik.sk

Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.02.2018 do odvolania. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sú platné tie, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Dátum úpravy 9.2.2024 (upravený spôsob dopravy).