Súťaž

 

VÝSLEDOK SÚŤAŽE

o doplnky pre chlpacika 06/2018

Súťaž sa skončila!

Výhercami sú:

Elena Modrovich

Barbara Forbesová

Tatiana Horšáni

Srdečne gratulujeme.

soutez_chlpacik_06_2018

 

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

o doplnky pre chlpacika 06/2018

 

1) Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je Ing. Andrea Šuleková, PhD., so sídlom Strakonická cesta 5, Zvolen, IČO: 50 790 251, (ďalej len „organizátor“). Organizátor je prevádzkovateľom e-shopu www.chlpacik.sk.

2) Názov súťaže

Názov súťaže je „Súťaž o doplnky pre chlpacika 06/2018“ (ďalej  „súťaž“).

3) Trvanie súťaže

Súťaž je časovo limitovaná a prebieha v dňoch od 17.6.2018 do 16.7.2018 vrátane.

4) Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá súhlasí s podmienkami súťaže a počas trvania súťaže pridá komentár pod súťažným príspevkom a svojou odpoveďou splní podmienku zapojenia sa do súťaže (ďalej „súťažiaci“). Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Všetci súťažiaci, ktorí sa počas trvania súťaže do nej zapojili, budú automatický zaradení do žrebovania. Zo súťaže sú vylúčené blízke osoby organizátora v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

5) Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

6) Pravidlá súťaže

Súťažiaci do komentára napíše jeden výrobok, ktorý vyberie zo zoznamu produktov v súťažnom príspevku a to napísaním jeho názvu alebo číslice, ktorá je mu priradená. Každý súťažiaci môže pridať pod súťažný príspevok len jeden komentár. Každý súťažiaci bude do losovania výhercov zaradený iba raz. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže komentáre, ktoré nemajú nijakú súvislosť so súťažným príspevkom a sú v rozpore s týmito pravidlami. Výhercovia súťaže budú určení losovaním spomedzi všetkých súťažiacich zapojených do súťaže.

7) Výhry

V súťaži sa hrá o nasledujúce výhry:

Vybielovací šampón Bea natur,

Pamlsok JOY Calibra,

Aloe vera balzam KW,

Nožnice na pazúre pre malých psov a mačky Buster,

Pečienkový pamlsok Alphaspirit.

Žrebovať sa budú traja výhercovia, ktorí dostanú ako výhru ten výrobok, ktorý z daného zoznamu výrobkov napíšu do komentára súťaže. Ceny budú vyžrebované naraz zo všetkých súťažiacich po ukončení súťaže. Vyplatenie výhry v hotovosti nie je možné.

8) Žrebovanie, informovanie výhercov a prevzatie výhry

Žrebovanie súťaže sa uskutoční dňa 16.7.2018 a bude prebiehať v priestoroch sídla organizátora súťaže. Výherca bude o výhre informovaný písomne na stránke www.chlpacik.sk., a súčasne ho bude organizátor kontaktovať prostredníctvom súkromnej správy. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili podmienky stanovené pre výhru cien. Výhercovi bude výhra zaslaná prepravnou spoločnosťou, na ním zadanú adresu, ktorú nahlási po jeho oslovení cez súkromnú správu na facebooku. Po zaslaní adresy súťažiacim, zašle organizátor cenu na nahlásenú adresu najneskôr do 14 dní. Organizátor nezodpovedá za straty alebo poškodenie spôsobené prepravnou spoločnosťou. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, nenahlási adresu do 30 dní od oslovenia organizátorom, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradník vyžrebovaný v prvom poradí. Ak nastane rovnaká situácia aj pri prvom náhradníkovi, výhra prepadá a nezíska ju žiaden iný účastník. Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe, tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne.

9) Osobné údaje

Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry. Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj  právo na prenosnosť osobných údajov.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu  potrebnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 2 mesiace.

Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi  a má za následok vylúčenie súťažiaceho  zo súťaže.

10) Záverečné ustanovenia

Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.chlpacik.sk. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, ako aj zmenu dĺžky trvania súťaže, pravidiel žrebovania, dátumu uskutočnenia žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry organizátor zverejní na internetovej stránke www.chlpacik.sk. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas spravovať sa týmito podmienkami súťaže.