Reklamačný poriadok

V prípade, že chcete vrátiť alebo reklamovať tovar postupujte prosím podľa následujúcich krokov.

Ako postupovať v prípade vrátenia tovaru:

  • V prípade, že je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
  • Ak chcete tovar vrátiť kontaktuje nás e-mailom na info@chlpacik.sk alebo na adrese Partizánska 36, 96212 Detva, kde uveďte, že odstupuje od zmluvy. V odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno, adresu, číslo objednávky, dátum nákupu, a ak si želáte vrátiť peniaze na účet, uveďte tiež číslo Vášho účtu. Na odstúpenie od zmluvy môžete tiež využiť tento formulár. V prípade, že nezadáte číslo účtu budú Vám peniaze vrátené poštovou poukážkou, pričom Vám budú účtované náklady podľa platného cenníka Slovenskej pošty. V prípade vrátenia peňazí na účet, nie je účtovaný žiaden poplatok.
  • Odstúpenie od zmluvy nám musíte odoslať najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.
  • Po odstúpení od zmluvy ste povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní, zaslať nám tovar späť alebo ho odovzdať v našej prevádzke na adrese Partizánska 36, 96212 Detva. My Vám do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátime na Vami uvedený účet, prípadne zašleme poštovou poukážkou, všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. 
  • Pokiaľ je to možné, tovar, ktorý vraciate nám zašlite doporučene s poistením, inak neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Cenu dopravy pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Zásielky zaslané na dobierku, rovnako ako zásielky posielané kupujúcim na náklady predávajúceho predávajúci nepreberá. Zásielka musí byť vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie. Tovar vráťte bez známok používania, čistý a pokiaľ je to možné v pôvodnom obale aj s visačkami identifikujúcimi tovar. K tovaru je tiež potrebné priložiť doklad o kúpe.

 

Ak si s výmenou tovaru neviete poradiť volajte nám na +421 907 837 886 alebo píšte na info@chlpacik.sk

Ako postupovať v prípade reklamácie tovaru:

Pri prevzatí zásielky, je vždy potrebné, aby si ju kupujúci skontroloval ešte za prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený. Pokiaľ zistíte poškodenie obalu zásielky, je potrebné skontrolovať stav tovaru za prítonmosti kuriéra a v prípade jeho mechanického poškodenia, s prepravcom vyhotoviť záznam o poškodení. Zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový bezchybný výrobok. 

V prípade, ak bola zásielka doručená kuriérskou spoločnosťou SPS alebo Packetou a je tovar poškodený, aj keď bol obal neporušený, je potrebné o tejto skutočnosti informovať, čo najskôr odosielateľa.  

 

V prípade ostatných reklamácií, ktoré nevznikli zavinením prepravcu kupujúci osobne donesie alebo zašle poštou reklamovaný tovar na adresu predávajúceho najlepšie doporučene s poistením, inak predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu na ceste k nemu. Zásielky zaslané na dobierku, rovnako ako zásielky posielané kupujúcim na náklady predávajúceho predávajúci nepreberá. Zásielka musí byť kompletná vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie. K tovaru je potrebné priložiť kópiu dokladu o kúpe, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne meno, spiatočná adresa a telefónne číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Tovar by mal byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo doniesť osobne (nie formou e-mailu).

Internetový obchod Chlpacik.sk zodpovedá za vady, ktoré má tovar kúpený na stránkach jeho e-shopu a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci v zmysle platnej legislatívy smie reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.

Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia. V prípade, že je tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.), internetový obchod chplacik.sk nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. 

Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
f. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

Predávajúci teda nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

Dňom doručenia reklamovaného tovaru (prijatie zásielky predávajúci potvrdí písomne čo najskôr, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie) začína plynúť 30 dňová reklamačná doba. O spôsobe vybavenia reklamácie bude kupujúci informovaný.

V prípade oprávnenej reklamácie, predávajúci zabezpečí odstránenie chyby na výrobku na svoje náklady. Ak odstránenie chyby nie je možné, predávajúci po dohode s kupujúcim uplatní jednu z nasledujúcich možností: 1) chybný výrobok vymení za nový bezchybný, 2) chybný výrobok vymení za iný tovar, 3) poskytne kupujúcemu zľavu z ceny chybného výrobku, 4) vráti kupujúcemu peniaze za chybný výrobok.

Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok všetky náklady znáša predávajúci.
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok v prospech spotrebiteľa, môže reklamáciu uplatniť znova; znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný  kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady.

Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na  http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

Kontaktná adresa: Partizánska 36, 96212 Detva

Kontaktné údaje: e-mail: info@chplacik.sk, tel. č.: +421 907 837 886